اینها رو بخوان سالم بمان :

ابزار فالگیری -&gt رملاثر قلم -&gt خطالفت -&gt انسبخشنده -&gt کریمبرگه کاغذ -&gt ورقبندگی -&gt توقتنها و تک -&gt یکهچهره شطرنجی -&gt رخحرف فاصله رسان -&gt تادامنه کوه -&gt دعندستگاه مولد برق -&gt دیدشوار -&gt صعددوا -&gt دارورایگان -&gt مفتردیاب -&gt رادارروشنی چشم -&gt قرهسوختن -&gt سوزشامل شدن -&gt عمشتر قوی باکش -&gt لوکشماره نخستین -&gt یکصدای درهم -&gt همهمهعلم پزشکی -&gt طبفراخ و گشاده -&gt پهنمدت حیات -&gt عمرمراقب -&gt بپامصونیت -&gt صیانتناشنوا -&gt کروصله ناپیدا -&gt رفوول کردن -&gt ترککاشتن -&gt زرعیار و صاحب -&gt قرین1

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید