خواص دارویی و گیاهیباز نشر مطالب بیتوته تنها با ذکر و آدرس سایت مجاز می باشد .

زردایران یک شـرکت مـعتبر و بـا سـابـقه در امـر تـولید، فـروش و اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد اسـت که از
دیربـاز کار خـود را بـا مـحوریت کیفیت در امـر خـدمـات خـود آغـاز کرده و ھـم اکنون یکی از بـرتـرین
سـرویس دھـندگـان فـروش و اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد می بـاشـد. زردایران عـلاوه بـر تـولید دسـتگاه
ھـای زردی نـوزاد مـحصولات دیگری اعـم از چـشم بـند و شـورت مـخصوص درمـان زردی نـوزاد نیز تـولید
می کند و ھمچنین یکی از وارد کنندگان دستگاه زردی نوزاد می باشد.

اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد بـدلیل مـقرون بـصرفـه بـودن، کارآمـد بـودن و خـدمـات کامـل آن، پـر طـرفـدارتـرین
سـرویس زردایران اسـت. مـتقاضیان، بـا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد، عـلاوه بـر بھـره مـندی از دسـتگاه
ھـای پیشرفـته درمـان زردی نـوزاد، خـدمـاتی دیگر اعـم از نـصب، آمـوزش و جـمع آوری را بـصورت رایگان
تجـربـه خـواھـند کرد و این امـر بـرای والـدینی که بـه تـازگی صـاحـب فـرزنـد شـده و مـشغله ھـای زیادی
در امـر نگھـداری و مـراقـبت از نـوزاد خـود دارنـد کمکی بـزرگ و صـرفـه جـویی در وقـت و انـرژی مـحسوب
می شود.

زردایران بـرای اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد مبلغی بسیار پـایین دریافـت کرده و عـلاوه بـر خـدمـات و
دســتگاه بــا کیفیت، گــارانتی مطمئنی بــه شــما پیشنھاد می کند که خیال شــما را از ھــر بــابــت
آسوده می نماید. اجاره دستگاه زردی نوزاد با شرط درمان قطعی!

اگـر بـه ھـر دلیلی بـا اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد از زردایران بـه مـقصود نـرسیدید زردایران بـا تـعویض
دسـتگاه و طـولانی کردن مـدت قـرارداد بـصورت رایگان، تـا درمـان کامـل نـوزاد شـما بـا شـما ھـمراه
خـواھـد بـود. اگـرچـه این گـارانتی تـابـحال اسـتفاده نشـده و ھیچیک از مـتقاضیان گـرامی نیازی بـه
اسـتفاده از این گـارانتی نـداشـته انـد ولی این تضمین نـشانـدھـنده کیفیت خـدمـات، حـسن نیت و
امکان آرامش خیال برای متقاضیان گرامی خواھد بود.

ممکن اسـت در خـصوص امـر اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد پـرسـشھایی داشـته بـاشید که نیاز بـه پـاسـخ
تخصصی دارد. در این صـورت تـلفن خـود را بـرداشـته و بـا تکنسین ھـای مجـرب زردایران پـرسـشھای
خـود را مـطرح نـمایید. مـا سـالـھاسـت که بـا افـتخار پـاسـخگوی پـرسـشھا و نیازھـای ھـموطـنان گـرامی
در خصوص فروش، اعطای نمایندگی و اجاره دستگاه زردی نوزاد بوده و ھستیم.
زردایران، پیشگام در صنعت تولید و خدمت اجاره دستگاه زردی نوزاد در ایران.
داروی گیاهی زردی نوزاد

اجاره دسـتگاه زردی نـوزاد (دسـتگاه فـتوتـراپی) پـرطـرفـدارتـرین سـرویس مـاسـت. اولین گـزینه در ذھـن
والـدینی که بـواسـطه ابـتلای نـوزاد خـود بـه زردی نیاز بـه درمـانی سـریع، آسـان و مـقرون بـصرفـه دارنـد،
اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد اسـت. چـراکه بـا تـوجـه بـه طـول درمـان کوتـاه مـدت این عـارضـه و ھمچنین
بـرگشـت نـاپـذیر بـودن زردی نـوزاد، خـرید دسـتگاه زردی نـوزاد بھـترین راه ممکن بـنظر نمی رسـد. در
عـوض بـا اجـاره دسـتگاه نـوزاد، والـدین می تـوانـند بـا ھـزینه ای بسیار کمتر و ھمچنین بھـره مـندی
رایگان از خـدمـاتی مـانـند نـصب دسـتگاه، آمـوزش اسـتفاده و جـمع آوری دسـتگاه از سـھولـت و سـرعـت
درمـان نـوزاد خـود لـذت بـرده و ھـزینه ای ھـنگفت را نیز صـرفـه جـویی نـمایند. اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد
امـروزه رایج تـرین راھکار بـرای درمـان نـوزادانی اسـت که مـبتلا بـه زردی پـس از تـولـد می بـاشـند. اگـر
بــخواھید دســتگاه را خــریداری نــمایید و یا از خــدمــات بیمارســتانــھا اســتفاده نــمایید، عــلاوه بــر
کمبودھـای روحی و یا اطـلاعـاتی ھـزینه ای بـالا را نیز بـاید مـتقبل شـوید. ولی اجـاره دسـتگاه نـوزاد
راھی اسـت که در مـدت زمـانی انـدک و بـا صـرف ھـزینه ای نـاچیز بـه شـما این امکان را می دھـد تـا
علاوه بر نگھداری نوزاد دلبندتان در کنار خود، روال سریع درمان او را نیز ببینید.

در زمینه اجـاره دسـتگاه زردی نـوزاد مـا ھمیشه بـا افـتخار در کنار ھـموطـنان گـرامی بـوده ایم تـا بـا
تـخصص و تجـربـه خـود نـگرانی ھـای غیر ضـروری ایشان را در خـصوص امـور مـالی و درمـانی بـرطـرف
نــموده و بــا ارائــه راھکاری طــلایی آنــھا را در کوتــاھــترین مــدت بــه ھــدف بــرســانیم. مشــتریان،
بیمارستانھا و پزشکانی که خدمات ما را تجربه نموده اند ھمه گواه این مدعا ھستند.

دسـتگاه ھـای زردی نـوزاد از نـظر انـدازه، کارایی و سـایر مـشخصات بـا ھـم مـقداری تـفاوت دارنـد ولی
ھمگی در فــلسفه عملکرد از یک الــگو پیروی می کنند. تــولیدات مــا در زمینه دســتگاھــھای زردی
نـوزاد شـامـل دسـتگاه ھـای ۴ ،۶ و ٨ لامـپ می شـود که طیف نیازھـای روز را بـطور کامـل پـوشـش
می دھـد. بـرای اطـلاع از مـشخصات فنی دسـتگاھـھا، جـزییات خـدمـات اجـاره دسـتگاه زردی
نوزاد و سئوالات فنی و غیر فنی می توانید با ما در تماس باشید.

درمان گیاهی زردی نوزاد یکی از روشهای درمان زردی نوزاد است.
درمان گیاهی زردی نوزاد به دلیل خطر و عارضه ای برای نوزاد به دنبال ندارد باعث شده است تا بسیاری از خانواده ها برای درمان زردی نوزاد خود از این گونه روش ها استفاده نمایند.

داروهای گیاهی در درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین شیوه های سنتی و طبیعی برای درمان بیماری های مختلف به دلیل نتایج خوبی که این داروها در درمان و تسکین درد دارند بسیار شیوع پیدا کرده است. این گیاهان عوارض داروهای شیمیایی و مدرن را نداشته و اگر به درستی مصرف شوند می توانند به خوبی از پس درمان بیماری برآیند.

استفاده از درمان گیاهی زردی نوزاد به خصوص برای نوزادان دارای حساسیت بیشتری است. زیرا نوزادان ممکن است واکنش ها و حساسیت هایی نسبت به این نوع داروها داشته باشند. توصیه اکید می شود از مصرف داروهای گیاهی به صورت خودسرانه به خصوص در مورد نوزادان پرهیز نمایید. درمان گیاهی زردی نوزاد باید زیر نظر متخصص طب سنتی انجام شود و هر گونه استفاده از داروهای گیاهی برای درمان بیماری در نوزادان به صورت خودسرانه ممکن است عواقب بدی به دنبال داشت باشد. تداخل دارویی یکی از مهم ترین عوارضی است که برای نوزاد ممکن است رخ بدهد. شما ممکن است برای درمان بیماری دیگر نوزاد از داروهای گیاهی یا شیمیایی استفاده کنید و درمان گیاهی زردی نوزاد به صورت خودسرانه ممکن است باعث اختلال در وضعیت سلامت نوزاد گردد.

• ترنجبین
• شیرخشت
• کاسنی
• لیموترش
• شاه توت
• آب میوه ها
از جمله گیاهان موثر در درمان زردی هستند اما بهتر است با عوارض و نحوه صحیح استفاده آنها آشنا باشیم. و زیر نظر متخصص از آنها استفاده کنیم. یکی از موثرترین روش های درمان گیاهی زردی نوزاد استفاده از شربت شیرخشت و ترنجبین است. این شربت می‌تواند در مدت زمانی بین 8 تا 1 روز زردی نوزاد را برطرف کند. برای تهیه این شربت گیاهی یك قاشق غذاخوری از ترنجبین را در یك لیوان آب جوش بریزید و اجازه دهید به مدت 5 دقیقه درون آب‌جوش خیس بخورد. پس از این مدت آن را صاف کرده و به آن یک قاشق چای‌خوری شیرخشت به آن اضافه کنید و آن را هم بزنید.
این مخلوط را از صافی عبور دهید و از آن هر 2 ساعت یک بار، یک قاشق چای‌خوری به نوزادتان بدهید. درمان گیاهی زردی نوزاد تا زمانی که مدفوع نوزاد به رنگ زرد طلایی درآید، ادامه پیدا می کند. بنابراین باید در طول زمانی که به نوزادتان این شربت را می‌دهید، مدفوع و رنگ پوست او را حتما به دقت بررسی کنید.در این حالت باید مدفوع نوزاد زرد طلایی شود و از میزان زردی پوست او نیز کاسته شود.
باز هم توصیه می کنیم برای درمان گیاهی زردی نوزاد حتما با متخصص طب سنتی مشورت نمایید.
برای درمان می توانید از راهکار اجاره دستگاه فتوتراپی استفاده نمایید

اجاره دستگاه زردی نوزاد علاوه بر اینکه یک خدمت با ارزش به جامعه و حرکتی انساندوستانه است، یک کسب و کار پر سود و بابرکت نیز هست. زردایران سالهاست که با جنبه های مختلف این سرویس بصورت درگیرانه تجربه کسب کرده و یکی از های مطرح سرویس اجاره دستگاه زردی نوزاد در کشور است. ما اکنون بر پایه توان تولید با کیفیت، تجربه عملی خدمت رسانی در زمینه اجاره دستگاه زردی نوزاد و با توجه به نیاز تمامی کشور به سرویس اجاره دستگاه زردی نوزاد بر آنیم تا دامنه خدمت رسانی خود را گسرش داده و در تمامی شهرهای کشورمان توان ارائه خدمت به هموطنانمان را داشته باشیم. از اینرو زردایران مبنی بر طرح اعطای نمایندگی خود، آماده پذیرش نماینده انحصاری از تمامی شهرهای کشور است. شما می توانید با صرف هزینه ای اندک و دیدن آموزشهای علمی و عملی رایگان در مدتی کوتاه، کسب و کاری ایجاد کنید که علاوه بر سود سرشار، خشنودی خداوند بزرگ، سلامت جامعه و خرسندی همگان در آن نهفته است.

حتی اگر کوچکترین سررشته ای از اجاره دستگاه زردی نوزاد و دانش مربوط به آن ندارید نیز می توانید این کار را شروع کنید. آنهم با هزینه ای اندک. برای کسب آگاهی از چند و چون این فرصت گرانبها، هم اکنون با ما تماس بگیرید. زیرا از آنجا که نمایندگی ها بصورت انحصاری و در هر شهر تنها به یک نفر اعطا می شود، اولویت با تماس بوده و تعلل ممکن است موجب از دست رفتن فرصت شود.

پشتیبانی ۲۴ ساعته زردایران همیشه گوش به زنگ است تا لحظه ای شما تنها نمانید! در هر ساعت از شبانه روز و با هر پرسشی که دارید با ما در تماس باشید. ما به خدمتگذاری افتخار می کنیم.


تماس با زردایران

اجاره دستگاه زردی نوزاد، فروش پکیج کامل اجاره دستگاه زردی نوزاد (ویژه نمایندگان) و همچنین عرضه شورت و چشم بند نوزاد مخصوص درمان زردی از پرطرفدارترین خدمات شرکت زردایران است. زردایران سالهاست که با ارائه دستگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همواره در درمان نوزادان مبتلا به زردی تلاش کرده و خوشبختانه در تمامی موارد موفق بوده است.


درباره ما بدانید


محصولات زردایران

پشتیبانی ۲۴ ساعته زردایران همیشه گوش به زنگ است تا لحظه ای شما تنها نمانید! در هر ساعت از شبانه روز و با هر پرسشی که دارید با ما در تماس باشید. ما به خدمتگذاری افتخار می کنیم.

زردایران یکی از پیشگامان سرویس اجاره دستگاه زردی نوزاد در کشور است که سالهاست در امر تولید و واردات دستگاه های با کیفیت فتوتراپی و لواوزم جانبی درمان زردی نوزاد فعالیت موفقی داشته است. این شرکت هم اکنون با داشتن چندین نمایندگی در سطح کشور دامنه ای رو به گسترش را در زمینه اجاره دستگاه زردی نوزاد ایجاد نموده.


درباره ما بدانید

%PDF-1.5
3 obj
&gt&gt&gt&gt&gt&gt]
/Group &gt
/Contents 4 R&gt&gt
endobj
4 obj
&gt
stream
xUAOI,ݎV`,7!ZPDUFpdʳ&gtIԌ68j1oc_Aқeӱ&gt T+bWH26#I%fVLGdIJgZ+RQT
.]pkm:aۑor|Z[w@ڿCr19Q,ɋK-3_K6Y-QP
endstream
endobj
5 obj
&gt&gt&gt&gt&gt&gt]
/Group &gt
/Contents 6 R&gt&gt
endobj
6 obj
&gt
stream
xmOMOW#N
rCuʚheU1

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید