پروژه درس شناسایی سیستم با متلب
پروژه درس شناسایی سیستم با متلب

از یک سیستم به صورت عملی دیتا برداری شده است. دیتاهای حاصل در پایان همین پست پیوست شده است. این فایل شامل بردار زمان، بردار X و بردار Voltage است. اگر برای این سیستم یک مدل خطی نامتغیر با زمان در نظر بگیریم، این مدل را با استفاده از روشهای مختلفی که پایین ذکر شده. این‌کار را برای دو حالت زیر انجام می دهیم:

برای شروع آموزش انجام پروژه شناسایی سیستم با متلب به این صورت عمل می کنیم:

در این تمرین شناسایی سیستمی با ورودی و خروجی داده شده که در شکل 1 و 2 نمایش داده شده است با پنج روش مختلف مد نظر میباشد. سعی شده است سیستم شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

به نظر می رسد در ذخیره سازی یا انتقال داده ها باتوجه به دلایل زیر اشتباهی رخ داده است.

پروژه درس شناسایی سیستم با متلب

1- عدم یکسان بودن طول بردار ارائه شده برای زمان وX و ولتاژ

2- صفر بودن مقادیر ورودی تا سطر ستون چهارم که ناشی از گرد شدن داده است.

3- عدم یکسان بودن فرکانس نمونه برداری بدست آمده از روی بردار زمان

شکل زیر فرکانس نمونه برداری که از عکس تفاضل نمونه های بردار زمان بدست آمده است.

روش اول: روش کلاسیک زمانی شناسایی سیستم

استفاده از روشهایی کلاسیک برای شناسایی سیستم ها در واقع استفاده از روشهای شناسایی سیستم های خطی می باشد.

در سیستم های LTI گسسته ی علی ، رابطه ی بین ورودی و خروجی سیستم با رابطه ی 1 تعریف میشود.

که در سیستم های علی تغییر ناپذیر با زمان خطی پایدار رابطه ی بالا به رابطه ی زیر تغییر پیدا می کند.

در مساله ما در واقع هدف شناسایی g(k) میباشد.

در شناسایی کلاس سیستم ها با روش تابع ضربه ورودی های زیر مورد توجه می گیرد؟

که در مساله مورد بررسی ما ورودی دلخواه مورد نظر است

.

.

.

این مساله را می توان به صورت برداری به صورت زیر نوشت:

که در آن Y بردار با بعد 1*m

G بردار 1*m درواقع همان بردار مربوط به پاسخ ضربه سیستم میباشد.

U مارتیس مربعی دارای بعد (M*M) که المان i و j ام ماتریس U ، u(i-j+1) می باشد.

که می توان با حل مساله حداقل میانگین مربعات آن را حل نمود.

به طوریکه در این روش با حل مساله LMS به جواب زیر می رسیم.

رابطه ی بین x و ولتاژ

تابع تبدیل بدست آمده از تخمین LMS در شناسایی در حوزه ی زمان در رابطه x و ولتاژ (بالا) ، تابع تبدیل بدست آمده از تخمین LMS در شناسایی در حوزه ی زمان با استفاده از تابع شبه معکوس در رابطه x و ولتاژ

خروجی سیستم بدست آمده به وسیله تخمین LMS در شناسای حوزهی زمان

رابطه ی بین مشتق x و ولتاژ:

شکل زیر تابع ضربه ی سیستم را در حالت انتخاب مشتق بردار x به عنوان ورودی نشان میدهد.

روش دوم: شناسایی کلاسیک سیستم برای حوزه فرکانس

برای یک سیستم تغییر ناپذیر در زمان داشتیم که خروجی سیستم ناشی کانولشن پاسخ ضربه در سیگنال ورودی میباشد ، این قضیه معادل ضرب سیگنال ورودی در تابع تبدیل سیستم در حوزه ی فرکانس میباشد که مطابق رابطه ی زیر تعریف میشود.

رابطه 5   

رابطه بین x و ولتاژ

پروژه درس شناسایی سیستم با متلب

با توجه به رابطه بالا پاسخ فرکانسی سیستم ما را به صورت زیر تخمین زده میشود.

رابطه بین مشتق x و ولتاژ :

روش سوم:شناسایی سیستم با استفاده از اغتشاشات تصادفی

رابطه ی بین تبدیل فوریه تابع خود همبستگی خروجی سیستم با خود همبستگی ورودی سیستم باه صورت رابطه ی زیر تعریف میشود.

رابطه 6

اگر ورودی سیستم ، را نویز تصادفی سفید اعمال کنیم در این صورت میباشد ، لذا میتوان نوشت:

از این روشها تنها می توان گین سیستم را بدست آورد و اطلاعاتی راجع به فاز در اختیار ما قرار نمیدهد.و نویز در سیگنال ورودی و خروجی امکان ایجاد بایاس در شناسایی سیستم را به وجود میآورد.

روش چهارم:شناسایی سیستم اغتشاشات توسط تابع همبستگی

تابع تبدیل یک سیستم را میتوان با استفاده از تبدیل فوریه توابع همبستگی ورودی-خروجی و خود همبستگی ورودی بدست آورد. این روش هم برآوردی از گین سیستم و هم فاز را در اختیار میگذارد.

رابطه بین x و ولتاژ :

رابطه بین مشتق x و ولتاژ:

روش پنجم:مدل سازی یا شناسایی اغتشاشات توسط مدل ARMA

برای شناسایی سیستم ساختاری تلفیقی از مدل AR و MA میتوان تعریف کرد که در آن خروجی سیستم وابسته گذشته های نویز وابسته است. با توجه به شکل زیر هدف تنها پیدا کردن تابع تبدیل G(z) میباشد. بنابراین شناسایی ضرایب شکل … مورد نظر است .

رابطه 10

در تخمین ARMA چون ورودی دخالتی در تولید خروجی ندارد لذا تنها برای یک حالت نتیجه خواهیم داشت.

برای تخمین ساختار مدل از نظر مرتبه مدل رابرای مرتبه های مختلف فیت نموده و معیار AIC_BIC برای انتخاب مرتبه ی صورت و مخرج تابع تبدل استفاده نمودیم و در نهایت ضرایب تخمین زده شده به صورت زیر میباشد.

AR_coef =

1.9524 -0.9570

MA_coef =

-1.1252 -0.0144 0.0267 0.1383

ضرایب تخمین زده شده برای تابعG(z) به صورت بالا میباشد. در وافع AR_coef ضرایب تخمین AR و MA_coef ضرایب تخمین MA می باشد که مدل کلی ARMA را می سازد .

شکل زیر خروجی مدل تخمینی را نشان میدهد. بخوبی دیده می شود که تخمین ARMA تخمین مناسبی از سیستم نمیباشد.

به نظر میرسد که مدل ARMA به علت اینکه ورودی در تولید خروجی نقشی ندارد ضعیف عمل نموده لذا مدل ARMAX را بهتر کردن تخمین استفاده نمودیم

روش ششم:مدل سازی یا شناسایی اغتشاشات توسط مدل ARMAX

رابطه ی بین x و ولتاژ

در مدل ARMAX همانند شکل نشان داده شده در زیر ورودی هم در خروجی تاثیر میگذارد.

تخمین مدل ARMAX به صورت زیر میباشد

شکل زیر خروجی تخمین زده شده به ازای مدل ARMAX را نشان میدهد.

رابطه ی بین مشتق x و ولتاژ

بحث و نتيجه گيری

در این تمرین روشهای مختلف شناسایی سیستم به ازای ورودی و خروجی داده شده بررسی شد.

در روش اول با استفاده تکنیک شناسایی در حوزه ی زمان با تخمن LMS پاسخ ضربه سیستم شناسایی شد.

مشاهده شد که در حالتی که ماتریس شبه معکوس برای تخمین استفاده کردیم تخمینی بهتری بدست آمد درحالیکه تخمین بدون روش با پایداری شبه معکوس استفاده شد چون ماتریس تولیدی معکوس بنابراین پاسخ ضربه ی تخمینی در تولید خروجی موفق عمل نکرد.

با توجه به شکل ظاهری ورودی و خروجی می توان نتیجه گرفت که به ورودی در تولید خروجی نقش داشته است.

چرا که قسمت های گذرای موجود در قسمت اول ورودی سبب تولید قسمت های گذرای خروجی شده.

بنابراین قسمت سوم که شناسایی سیستم با ورودی اغتشاشات است نمی تواند تخمینی خوبی را در اختیار بگذرد چرا که خروجی ناشی از ورودی هست و نه تنها نویز، این موضوع در مدل ARMA نیز کاملا مشهود است.

چرا که تخمین بسیار ضعیفی از سیستم را ارائه میدهد. در حالیکه سیستم ARMAX تخمین بسیار قویتری را ارائه کرده است و تخمین سیستم زمانی که ورودی مشتق x است بسیار بهتر عمل میکند چرا که خروجی در قسمت گذرای اولیه نسبت به حالتی که ورودی خود x هست بهتر خروجی اصلی را دنبال میکند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب‌سایت

دیدگاه

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

@Matlabcoderco

متلبی بزرگترین سایت فروش آموزش در قالب شبیه سازی مقاله با متلب به همراه فایل کمک آموزشی است.

سایت متلبی با تضمین هزینه, پروژه های آماده متلب را در قالب آموزش متلب و مباحث کمک آموزشی در سرتاسر ایران و جهان ارائه می کند.

شبیه سازی مقاله برق قدرت , شبیه سازی مقاله برق کنترل و شبیه سازی مقاله پردازش تصویر و پردازش سیگنال و… را به همراه فایل کمک آموزشی می توانید به راحتی در فروشگاه متلبی بیابید و خریداری کنید.

مقالات شبیه سازی شده از ژورنال های معتبر Elsevier, IEEE , Springer و… مشخص شده اند.

انجام شبیه سازی با متلب نیز با بهترین کیفیت و ضمانت و ارزان ترین قیمت توسط متخصصین سایت متلبی انجام می شود.

مشتری مداری متلبی یکی از دلایل استقبال جهت انجام پروژه متلب توسط متخصصین مجرب متلبی است.

یکی از امکانات سایت Matlabi تعویض پروژه متلب بصورت رایگان است.

تمام حقوق مادی و معنوی برای متلبی محفوظ است.

فصل اول: معرفی سیستم ، خطی سازی و نمایش حالت های مختلف سیستم جهت شناسایی سیستم با متلب

معرفی سیستم و معادلات حاکم برآن:

Cart_pendulum system ، سیستمی مکانیکی میباشد بدین صورت که مرکزیت جرم سیستم در بالای محور به تعادل رسیده است. نمونه ای از Cart_pendulum system در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است.

معادلات این سیستم در حالت کلی همچون سیستم جرم و فنر میباشد و دینامیک سیستم در حالت کلی به صورت زیر میباشد.

پروژه درس شناسایی سیستم با متلب

که در اینجا M(q) ماتریس Inertia، C(q,q’) نشان دهنده نیروهای کوریلیس، K(q) نیروی مربوط به انرژی پتانسیل و B(q) نیز مربوط به نحوه تاثیر نیروهای خارجی بر روی سیستم است.

برای مدل سازی این سیستم متغیرهای حالت را موقعیت و سرعت انتخاب میکنیم. و از نماد رو و روآلفا و برای آن استفاده میکنیم. برای نمایش زاویه و سرعت زاویه ای نیز از نماد تتا و تتاآلفا  استفاده میکنیم.

در این سیستم باید با توجه به حرکت کارت ،پاندول به صورت عمودی موقعیت خود را حفظ کند.

F نیرویی است که به صورت افقی وارد میشود.

با این تفاسیر معادلات دینامیکی سیستم به صورت زیر بدست میآید.

M جرم سطح میباشد. m و J جرم و ممان اینرسی سیستمی که قراره کنترل شود هستند. فاصله بین سطح تا مرکز جرم سیستم میباشد.

برای بازنویسی معادلات در فضای حالت از متغیرهای زیر استفاده میکنیم.

در اینجا چون به یک سیستم تک ورودی تک خروجی نیاز داریم خروجی را برابر زاویه در نظر می گیریم.

شناسایی سیستم با متلب- خطی سازی سیستم:

برای خطی سازی سیستم فوق حول نقطه صفر(نگه داشتن پاندول بصورت عمودی) از دو تقریب زیر استفاده می کنیم.

توجه به کوچک بودن زاویه میتوان سینوس را معادل θ و کسینوس را معادل 1 در نظر گرفت. همچنین از آنجایی که مشتق θبسیار کوچک است میتوان از مرتبه 2 آن صرف نظر کرد.بنابراین به سیستم زیر خواهیم رسید.

با جایگذاری مقادیر به ماتریس های زیر میرسیم.

Mt=M+m

Jt=J+m*l^2

µ=Mt*Jt – m^2*l^2

M=0.5kg

m=0.5kg

C=0.1 N/m.sec friction of the cart

L=0.3m

J=0.006Kg*m^2 inertia of the pendulum

g=9.8

با جایگذاری مقادیر بالا ، ماتریس های حالت سیستم خطی شده بصورت زیر در می آید:

A=

0 0 1.0000 0

0 0 0 1.0000

0 7.7368 -0.1789 0

0 51.5789 -0.5263 0

B=

0

0

پروژه درس شناسایی سیستم با متلب

1.7895

5.2632

C=

0 1 0 0

D=

0

که با استفاده از دستور ss2tf(A,B,C,D) می توان تابع تبدیل سیستم خطی شده را بدست آورد که بصورت زیر می باشد

شبیه سازی سیستم خطی شده و کنترل شده :

تابع تبدیل سیستم خطی به صورت زیر است:

همانطور که از مخرج تابع تبدیل پیداست سیستم فوق ناپایدار میباشد.با روش LQR سیستم فوق را میتوان پایدار نمود.

دستورات این سیستم در زیر آورده شده است .ابتدا ماتریس Q به صورت مقابل تعریف میشود.

>> Q=C’*C

Q =

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

خال با استفاده از دستورlqr ،گین فیدبک محاسبه میگردد.

>> k=lqr(ss(A,B,C,D),Q,1)

k =

-1.0000 24.0733 -1.8097 3.5846

ماتریس جدید A با عنوان An به صورت مقابل تعریف میگردد. از این پس از این ماتریس در محاسبات استفاده میکنیم

>> An=A-B*k

An =

0 0 1.0000 0

0 0 0 1.0000

1.7895 -35.3417 3.0594 -6.4145

5.2632 -75.1225 8.9982 -18.8662

اکنون تابع تبدیل حلقه باز سیستم کنترل شده به صورت زیر میباشد و از این به بعد با این سیستم پایدار کار می کنیم.

تابع تبدیل سیستم خطی شده و کنترل شده را بصورت زیر در متلب شبیه سازی می کنیم:

پاسخ پله سیستم خطی شبیه سازی شده بصورت زیر می باشد:

همچنین در ادامه سیستم غیر خطی را در سیمولینک بصورت زیر شبیه سازی می کنیم:

پاسخ سیستم غیر خطی دارای نوسان میباشد که حل این مشکل از کنترل کننده PID استفاده شده است. پارامترهای کنترلر PID به شرح مقابل است.

Kp=40 Ki=10 Kd=2

پاسخ پله سیستم غیر خطی نیز در زیر آورده شده است:

همانگونه که در شکل زیر می بینیم رفتار سیستم خطی و غیز خطی تفاوت چندانی باهم ندارند و مشابه یکدیگرند.

همپنین فایل شبیه سازی تمام موارد در پوشه ای جداگانه ضمیمه گزارش شده است.

می توان رابطه بین ورودی و خروجی را به فرم معادلات فضاي حالت به صورت زير نشان داد که حالت سیستم و خروجی و ورودی هستند. ماتریس های حالت سیستم ما در زیر آورده شده است.

A =

0 0 1.0000 0

0 0 0 1.0000

1.7895 -35.3417 3.0594 -6.4145

5.2632 -75.1225 8.9982 -18.8662

B=

0 0 1.7895 5.2632

C=

0 1 0 0

D= 0

با توجه به اینکه در ایجا فقط خروجی زاویه را مد نظر داریم از این پس با ماتریس های بالا کار می کنیم.

با استفاده از دستور زیر تابع تبديل سیستم را بدست مي آوريم

[num,den]=ss2tf(A,B,C,D)

sys=tf(num,den)

1-3)معادلات ديفرانسيل خطي همگن با ضرايب ثابت

از روي تابع تبديل معادله ديفرانسيل خطي بدست مي آيد. که در حقیقت یک رابطه مشتقی انتگرالی بین عناصر است.

1-4)پاسخ ضربه پیوسته

به کمک دستور ilaplace در متلب میتوان پاسخ ضربه سیستم را بدست آورد.

gn=ilaplace(5.26*s^2)/(s^4+15.8068*s^3+73.3318*s^2+88.1821*s+51.5789)

پاسخ سیستم به ورودی ضربه

1-5)پاسخ فرکانسی سیستم

در این بخش نیز پاسخ سیستم را به کمک نرم افزار متلب بدست می آوریم.

Bod(sys)

تابع تبدیل در حوزه فرکانس

2- حالات مختلف نمایش سیستم در حالت گسسته:

2-1)فضای حالت سیستم بصورت گسسته:

(F,G,C,D)=ssdata(sys10)

F =

-15.8068 -9.1666 -2.7557 -1.6118

8.0000 0 0 0

0 4.0000 0 0

0 0 1.0000 0

G =

1 0 0 0

C =

0 0.6579 0 0

D = 0

2-2)تابع تبدیل سستم در حالت گسسته

Gz=c2d(sys,.1)

Transfer function:

0.01567*z^3 – 0.02209*z^2 – 0.00283*z + 0.009249

————————————————

z^4 – 2.832 z^3 + 2.914 z^2 – 1.285 z + 0.2058

Sampling time: 0.1

2-3)معادلات تفاضلی سیستم

0.01567u(k+3) – 0.02209u(k+2) – 0.00283u(k+1) + 0.009249u(k)=

y(k+4) – 2.832y(k+3) + 2.914u(k+2) – 1.285u(k+1) + 0.2058u(k)

2-4)پاسخ ضربه سیستم گسسته

gz=iztrans((.01567*z^3 -.02209*z^2 -.00283*z +.009249)/(z^4 – 2.832*z^3 + 2.914*z^2 -1.285*z +.2058))

براي بدست آوردن پاسخ فركانسي گسسته كافيست در تابع تبديل گسسته به جاي z ، قرار مي دهيم:

تابع تبدیل گسسته سیستم در حوزه فرکانس:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب‌سایت

دیدگاه

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

@Matlabcoderco

متلبی بزرگترین سایت فروش آموزش در قالب شبیه سازی مقاله با متلب به همراه فایل کمک آموزشی است.

سایت متلبی با تضمین هزینه, پروژه های آماده متلب را در قالب آموزش متلب و مباحث کمک آموزشی در سرتاسر ایران و جهان ارائه می کند.

شبیه سازی مقاله برق قدرت , شبیه سازی مقاله برق کنترل و شبیه سازی مقاله پردازش تصویر و پردازش سیگنال و… را به همراه فایل کمک آموزشی می توانید به راحتی در فروشگاه متلبی بیابید و خریداری کنید.

مقالات شبیه سازی شده از ژورنال های معتبر Elsevier, IEEE , Springer و… مشخص شده اند.

انجام شبیه سازی با متلب نیز با بهترین کیفیت و ضمانت و ارزان ترین قیمت توسط متخصصین سایت متلبی انجام می شود.

مشتری مداری متلبی یکی از دلایل استقبال جهت انجام پروژه متلب توسط متخصصین مجرب متلبی است.

یکی از امکانات سایت Matlabi تعویض پروژه متلب بصورت رایگان است.

تمام حقوق مادی و معنوی برای متلبی محفوظ است.

دریافت جدیدترین پروژه ها و مقالات

بعد از مشترک شدن ، برای شما ایمیلی ارسال خواهد شد که در آن ایمیل یک لینک جهت تایید اشتراک خود می باشد. برای تایید اشتراک خود روی لینک کلیک کنید. در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید اینجا را کلیک کنید

عنوان پایان نامه  :  بررسی حقوقی کودک آزاری

قالب بندی :  Word

پروژه درس شناسایی سیستم با متلب

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  نقطه مشترک در تمام جرائم علیه کودک این است که کسی که مرتکب چنین عملی می شود یا قصد از بین بردن و کشتن تدریجی کودک را دارد یا قصد ایجاد رعب و وحشت در دل او. نتیجه ای هم که او از این اعمال مجرمانه می خواهد، این است که کودک راز جنایات او را فاش نکند و اینکه با از بین رفتن کودک و مرگش، مسیر ارتکاب و تداوم جرم و جنایت او هموار گردد. کودک، انسان کاملاً بی گناهی است که هیچ قدرت دفاعی ندارد. علاوه بر این، والدین هم به شکلی در آزار کودک سهیم هستند و جرم و جنایت علیه کودک با چراغ سبز آنها انجام می شود.

کودک آزار نه تنها به خاطر اینکه کودکی را آزار داده مجرم است و مستحق کیفر، بلکه او به خاطر جرائمی که قبل از کودک آزاری مرتکب شده و کشف نگردیده هم قابل مجازات است. بدین معنا که هرجا که کودک آزاری دیدیم، باید متوجه شویم که آزاردهنده ، جرائم یا جنایات دیگری هم مرتکب شده که از مجازات آن عمل یا اعمال تا آن زمان گریخته است یا نه.

کودکان در شرایط کاملاً بی دفاعی مورد تعرض قرار می گیرند و والدین آنها هم هیچ دفاعی از کودک خود نمی کنند و به تعرض به کودک خود رضایت داده اند. لذا شایسته است جامعه با وضع قانون مناسب به حمایت بیشتری از حقوق کودکان برخیزد و مجازات کودک آزاری را صرفا به دیه محدود نکند. در واقع ضرب و جرحی که علیه کودک شده است شروع به قتل اوست . اگر هم کودک از مرگ فیزیکی به شکلی نجات پیدا کند، صدمات روحی که کودک بر اثر آزار و اذیت، آن هم گاهی اوقات در جلو چشمان والدین خود دیده است، عواقبی به مراتب بدتر از مرگ کودک برای جامعه دارد.

کودکی که آزار دیده است یا فردی ترسو و منزوی و منفعل خواهد شد یا دست به انتقام از جامعه خواهد زد. اگر راه دوم را پیش گیرد، دامنه جنایات در آینده در جامعه افزایش چشمگیری پیدا خواهد نمود. به عبارت دیگر جامعه از یک طرف جنایت علیه کودک را با کم توجهی و مجازات خفیف تحمل نموده و سپس در یک زمان دیگر یعنی زمانی که همان کودک بزه دیده بزرگ شده و درصدد انتقام برآمده است اقدام به مقابله با او می کند. کم  توجهی جامعه به این موضوع خسارات زیاد و جبران ناپذیری را برای جامعه در آینده به وجود خواهد آورد.

مجازات ها در تمام جوامع، مبارزه با معلول است و نه با علت و علت اینکه جوامع بشری نتوانسته اند ریشه جرم و جنایات را با وجود تلاش های زیاد بخشکاند در مبارزه اجتناب ناپذیر و بعضاً نادرست او با معلول نهفته است. اما مبارزه جامعه با کودک آزار دیده که در بزرگسالی به عصیان رسیده ظلم مضاعفی است بر جامعه . برای اینکه در آینده به افراد مجرمی برخورد نکنیم که به علل بزه دیدگی و تحقیر در کودکی دست به جنایت می زنند، شایسته است اکنون با شدت بیشتری با کودک آزاری مقابله کنیم. فراموش نکنیم که مجازات، اقدامی مؤثر در کوتاه مدت است و می تواند به فرهنگ سازی جامعه کمک کند.

فهرست :

مقابله با کودک آزاری

ریشه های کودک آزاری

نقدی بر بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی

نقد بند ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی

تعریف کودک آزاری و کودک آزاری جنسی

ویژگیهای اصلی کودک آزاری جنسی

سوءاستفاده جنسی از کودک

رضایت فرد ( کودک ) در رابطه جنسی

توریسم جنسی یا گردشگری جنسی

قاچاق کودکان

تفخیذ

مساحقه

تقبیل و مضاجعه

حضانت

مسئله ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود

به ازدواج در آوردن دختران در سنین پائین

نتیجه گیری

منابع

عنوان جزوه  :  جزوه و پاورپوینت ساختمان داده ها

قالب بندی :  پاورپوینت

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  ساختمان داده‌ها یا داده ساختارها از بنیادی‌ترین مباحث مورد نیاز جهت یادگیری و درک بسیاری از مفاهیم عمده در علوم رایانه است. سازمان‌دادنِ داده‌ها به یک طریق خاص و بر پایهٔ مدل منطقی یا ریاضی که به منظور استفادهٔ بهینه از داده‌ها صورت می‌گیرد را یک داده ساختار می‌گویند. داده ساختارها انواع گوناگونی دارند که هر کدام مناسب برنامه‌های مختلفی هستند. ساختمان داده‌ها روش‌های ذخیره داده‌ها در رایانه با هدف دسترسی آسان‌تر و بهینه تر است در حالیکه الگوریتم روشی به منظور حل مسئله به وسیله کامپیوتر است.

آشنایی با «ساختمان داده‌ها» (Data Structures) از جمله نیازهای دانشمندان داده، مهندسان داده، داده‌کاوها، کارشناسان یادگیری ماشین و برنامه‌نویس‌ها محسوب می‌شود. مهندسین نرم‌افزار بیش از ۴۰ سال است که با انواع ساختارهای داده سر و کار دارند، از این رو در اغلب مسائل موجود در داده‌کاوی، یادگیری ماشین و برنامه‌نویسی نیاز به داشتن درک عمیقی از ساختمان داده‌ها وجود دارد. اهمیت این مبحث تا حدی است که در بسیاری از مصاحبه‌های استخدام پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح می‌شود.

ساختمان داده‌ها برای ذخیره‌سازی داده‌ها به شکل سازمان یافته قابل استفاده هستند. از آنجا که داده حیاتی‌ترین موجودیت در علم کامپیوتر است، ارزش واقعی ساختمان داده‌ها روشن است. اهمیتی ندارد که کارشناس در حال حل چه مساله‌ای است، از هر رو به نوعی با داده سر و کار دارد. از جمله مسائلی که کارشناسان به آن‌ها می‌پردازند می‌توان به حقوق کارمندان یک سازمان، قیمت سهام، لیست خار و بار و یا حتی یک راهنمای تلفن ساده اشاره کرد. بر اساس سناریوهای گوناگون، داده‌ها را باید در فرمت (قالب) خاصی ذخیره کرد. ساختمان داده‌های گوناگونی وجود دارند که پاسخگوی نیازهای کاربران جهت ذخیره‌سازی داده‌ها در قالب‌های گوناگون هستند.

این فایل شامل این فایل شامل ۳۲۰ اسلاید آموزشی در ساختمان داده ها بوده و تقریبا اکثر سرفصل های این درس مهم را دربر میگیرد

 

عنوان پایان نامه  :  سیستم های خبره

قالب بندی :  PDF

پروژه درس شناسایی سیستم با متلب

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  هوش مصنوعی دانش ساخت ماشین ها یا برنامه های هوشمند است تعریف دیگری که ازهوش مصنوعی می توان ارائه داد به قرارزیراست :

هوش مصنوعی شاخه ا ی است ازعلم کامپیوترکه ملزومات محاسباتی واعمالی همچون ادراک (perception ) –استدلال (reasoxing ) –یادگیری (Learning ) را بررسی می کندوسیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می دهد. وهمچنین مطالعه روش هایی است برای تبدیل کامپیوتربه ماشینی که بتواند اعمال انجام شده توسط انسان راانجام دهد.آیا تنها این نکته که هوشمندترین موجودی که می شناسیم انسان است کافی است تا هوشمندی را به تمام اعمال انسان نسبت دهیم اما حداقل توجه به این نکته کاملاً واضح ، لازم است که برخی از جنبه های ادراکی انسان مثل شنیدن و دیدن کاملاً ضعیف تر از موجودات دیگر است .

هوش مصنوعی فن آوری پیشرفته ا ی است که اخیراً از سوی محققان علوم مختلف مورد توجه زیادی قرار گرفته است و هوش مصنوعی در واقع روشی است که زیربنای لازم برای انجام عملیات هوشمند توسط انسان توسط کامپیوتر را فراهم می آورد. یکی از کاربردهای عمومی هوش مصنوعی سیستم های خبره هستند. سیستمهای خبره ابزارهای کامپیوتری هستند که همانند یک متخصص در حوزه تخصصی خود در مسائل مربوط به آن حوزه مشاوره می دهند و در صورت لزوم تصمیم گیری می نمایند . کاربردهای اصلی هوش مصنوعی عبارتند از :

الف) پردازش زبان طبیعی (ترجمه ، خلاصه سازی ، محاوره زبان طبیعی)

ب) اثبات قضایا (اثبات وجود / عدم وجود ویژگی های مورد نظر)

ج) سیستم های بنیادی

د) پردازش صوت و تصویر

هـ) برنامه ریزی و هدایت رباط

و) سیستم های خبره

ز) عامل های نرم افزاری

در طراحی و ساخت سیستم های خبره افراد زیر به صورت گروهی با هم کار می کنند.

الف)متخصص دامنه: کسی که دانش و فن کافی در زمینه خاصی را دارد .

ب) مهندس دانش: شخصی که طراحی، ساخت وآزمایش سیتم خبره را به عهده دارد.

ج) کاربر: شخصی که با سیستم کارخواهد کرد و پذیرش نهایی سیستم بستگی به نظر او دارد.

فهرست :

فصل اول : تاریخچه مختصری از سیستم های خبره و هوش مصنوعی

فصل دوم : مفاهیم اساسی سیستم های خبره

فصل سوم : نمــایــش دانــش

 

عنوان مقاله  :  موتورهای الکتریکی

قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  امروزه موتورهایی که برای کار با منبع یکفاز طرح می شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، کارخانه ها ، کارگاه ها و شرکتهای تجارتی و غیره بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند .

موتورهای کوچک مخصوصاً با قدرت کسر اسب بخار کاربرد فراوان دارند بطوریکه پیشرفت محصولات جدید سازندگان سفینه های فضائی ، هواپیماها ، ماشینهای تجارتی ، ماشین های ابزار و غیره در سایه طرح موتورهای با قدرت کسر اسب بخار امکان پذیر می باشد.

چون لزوماً عملکرد و موارد استعمال موتورها بسیار گوناگون است صنعت تولید موتور در زمینه انواع چنین موتورهائی تکامل پیدا کرده بطوریکه برای هر زمینه ای طرحی موجود است.

موتورهای یکفاز را میتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازیشان تقسیم بندی کرد .

۱- موتورهای القاء- القاء یکفاز انشعابی- القاء یکفاز انشعابی خازنی- با قطب چاکدار

۲- موتورهای ریپولسیون ( موتورهای القائی )

۳- موتورهای سری جریان متناوب

۴- موتورهای سنکرون بدون تحریک

در این مجموعه سعی بر این شده است که ساختمان- طرز کار و کاربرد انواع موتورهای یکفاز تا حد نیاز دانشجویان کاردانی مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست :

موتورهای القاء یکفاز

ساختمان و طرز کار موتورهای القاء یکفاز

تئوری میدان دوگانه دوار

تئوری میدانهای متقاطع

موتور القاء یکفاز با راه اندازی خودبخود

موتور القاء با راه انداز خازنی

محاسبات سیم بندی موتورهای یکفاز با سیم بندی استارت موقت

محاسبه تعداد دور کلافهای موتورهای یکفاز

انواع موتور الکتریکی با خازن راه انداز

موتور خازنی

موتور خازنی تک مقدار

موتور خازنی دو مقدار

موتورهای یکفاز با قطب چاکدار

موتورهایی که از طریق رتور راه اندازی می شوند

موتور های ریپولسیونی ( دفعی )

ساختمان موتور ریپولسیون

اصل ریپولسیون

موتور ریپولسیون جبرانی

موتور القاء با راه انداز ریپولسیون

موتور القاء  ریپولسیون

موتور هایی سری جریان متناوب

موتور اونیورسال

موتورهای سنکرون یکفاز بدون تحریک

موتور مقاومت مغناطیسی

موتور سنکرون پسماندی

عنوان پروژه  :  اصول مدیریت و تئوری سازمان

قالب بندی :  پاورپوینت

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  مدیران در جاهایی کار می کنند که آن را سازمان می نامیم. بنابراین، قبل از اینکه بدانیم مدیران چه کسانی هستند و چکار می کنند، باید منظورمان را از عبارت سازمان روشن کنیم. یک سازمان، آرایشی سیستماتیک از افرادی است که به منظور دستیابی به اهدافی خاص گرد هم آمده اند.  ویژگی اول این است که هدف مشخص یک سازمان معمولاً به صورت یک هدف یا مجموعه ای از اهداف بیان می شود.

ویژگی دوم این است که هیچ قصد یا هدفی به خودی خود قابل دستیابی نیست. سازمان افراد را وادار می کند که به منظور تعیین هدف تصمیم بگیرند و به منظور تحقق آن اقدامات گوناگونی بعمل آورند. ویژگی سوم اینکه همه سازمانها از ساختار سازمانی برای هدایت و کنترل رفتار اعضای خود استفاده می کنند. بنابراین، سازمان به هر مؤسسه ای اطلاق می شود که دارای هدفی مشخص، افراد یا اعضا و یک ساختار سیستماتیک باشد.

در یک سازمان مدیران افرادی هستند که فعالیتهای دیگران را هدایت می کنند. آنها عناوینی از قبیل سرپرست، مدیربخش، مدیر گروه، مدیر منطقه، معاون، رئیس کل و مدیرعامل را دارند. کارکنان عملیاتی، پرسنل غیرمدیریتی هستند. آنها مستقیماً شغل یا وظیفه ای دارند و مسئولیتی برای نظارت بر کار دیگران ندارند. مدیریت به فرایند انجام فعالیت ها بطور اثربخش و کارآمد توسط دیگر افراد اشاره می کند.

این فرایند، وظایف یا فعالیت های اولیه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل را دربر می گیرد. در تعریف مدیریت، اصطلاح فرآیند، نشاندهنده فعالیتهای اولیه ایست که مدیر آنها را اجراء می دهد. به عبارت بهتر، این فعالیتها را وظائف مدیریت می نامیم. اثربخشی و کارائی به آنچه که انجام می دهیم و اینکه چگونه آنرا انجام می دهیم مربوط میشود. کارائی یعنی درست انجام دادن وظیفه و به رابطه بین ورودی و خروجی اشاره دارد. اثربخشی یعنی انجام درست وظیفه جهت دستیابی به هدف.

قبل از اواسط قرن بیستم، دیدگاه‌های متفاوتی از مدیریت پیشنهاد می‌شدند. با این حال در سال‌های اخیر، سه چارچوب یکپارچه ظاهر شده‌اند که به سازماندهی مطالب درسی مدیریت کمک می‌کنند. این سه چارچوب عبارتند از:

۱) نگرش فرایندی

۲) نگرش سیستمی

۳) نگرش اقتضایی

عنوان مقاله  :  اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده

قالب بندی :  PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  وقتی که جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه ترکشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاک و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراکند، ولی اکنون این جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر یا مادر کدامیک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کدامیک بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبّت را به لانه ی تاریک هدایت خواهد کرد؟ و اینها پرسشهایی است که کودک در جستجوی پاسخ آنان است.

او قانون نمی داند، او تنها می خواهد به یک اندازه با هر دوتای پدر و مادر باشد و از رنج بی پدری یا بی مادری به یک میزان افسرده و نگران است. فراموش نکنیم که این پدیده  یک فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. کودکان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم دست کم باید بیاموزیم که چگونه آنها را از صدمات ناشی از آن را تا حد امکان در امان داریم.

طلاق یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه کسانی که بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می کند. پدیده طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی کوتاهی کرده، سابقه ی آن به ۲۰ قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه که در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر کرده اند به امکان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است که طلاق به عنوان یک مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.

من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینکه بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده ی شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدّی تر گرفته و راهکارهای آنرا برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.

فهرست :

فصل اول: کلّیات

مقدمه

بیان مسئله

اثرات و عوارض طلاق

آثار اجتماعی طلاق

عوامل مؤثر بر طلاق

راه حل مسئله

اهمیّت و ضرورت تحقیق (علمی- اقتصادی- شخصی)

اهداف تحقیق

فصل دوّم: مبانی نظری

دیدگاهها و نظریات جامعه شناسان

طلاق از دیدگاه اسلام

طلاق از دیدگاه قرآن

طلاق از دیدگاه مسیحیت

تاریخچه ی طلاق

انواع طلاق

پیشینه طلاق

فرضیه های تحقیق

مفاهیم و متغیرها

فصل سوم: روش تحقیق

توضیح روش تحقیق

نحوه ی انجام کار

جامعه ی آماری

جمعیت نمونه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطّلاعات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج یافته ها

پیشنهادات

پرسشنامه

منابع و مآخذ

عنوان مقاله  :  گوشه گیری و کمرویی کودکان

قالب بندی :  Word, PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  نوجوانی دوره ای است که در آن دانش آموز بیش از هر زمان دیگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارد. نوجوان ضمن مشورت با اولیا و مربیان، دست کم باید بداند که چگونه خود را بهتر بشناسد و از برخوردهای زیان بخش در محیط خانه و مدرسه پرهیز کند. ” چهار راه نوجوانی”، روایتگر تجربه های اولیا و مربیان است که به ندرت فرصت می یابند فنونی را که طی سال ها در خویش درونی ساخته اند، بررسی کرده، به روشنی در باره آن سخن بگویند.  “چهار راه نوجوان” با توجه به تجربیات معلمان و مشکلاتی که اولیا با آن مواجه بوده اند، نوشته شده است. بدیهی است که خلاقیت و ابتکار فردی معلمان و اولیای خانه، با توجه به تفاوت های فردی کودکان و نوجوانان، نقش سازنده ای در امر مشاوره خواهد داشت.

در هر جامعه درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بدون آن که تمایلی داشته باشند، ناخواسته خودشان را در حصاری از کمرویی محبوس و زندانی می کنند و شخصیت واقعی و قابلیت های ارزشمند ایشان در پس توده ای از ابرهای تیره ی کمرویی، ناشناخته می ماند.چه بسیار دانش آموزان و دانشجویان هوشمند و خلاقی که در مدارس و دانشگاه ها فقط به دلیل کمرویی و معلولیت اجتماعی، همواره از نظر پیشرفت تحصیلی و قدرت خلاقیت و نوآوری نمره ی کمتری از همسالان عادی خود عایدشان می شود؛ چرا که کمرویی یک مانع جدی برای رشد قابلیت ها و خلاقیت های فردی است.

پدیده ی کمرویی در بین بزرگسالان و افراد مسن بسیار پیچیده تر است و چنین پیچیدگی روانی ممکن است در اغلب موارد، نیازهای درونی، تمایلات، انگیزه ها، قابلیت ها، فرصت ها، هدف ها و برنامه های شغلی، حرفه ای و اجتماعی ایشان را به طور جدی متأثر و دگرگون کند.پرداختن به پدیده ی کمرویی و بررسی مبانی روان شناختی آن از این رو حائز اهمیت است که تقریباً همه ی ما به گونه ای تجاربی از کمرویی را در موقعیت های مختلف داشته ایم.

فهرست :

مقدمه

چکیده

تعریف کمرویی

مقابله با کمرویی کودکان

بررسی عوامل کمرویی و گوشه گیری در کودکان

علایم و نشانه ها

پایه ریزی عزت نفس خود ( درمان کمرویی)

کلامی هشدار دهنده

پانزده گام در راه مبدل شدن به فردی متکی به نفس تر

منابع

مرا به خاطر بسپر:


ورود
بستن

پروژه درس شناسایی سیستم با متلب


ثبت نام
بستن

چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی


بیش از ۵۰ هزار دانشجو


بیش از ۳۰۰ مدرس


شناسایی سیستم

درس شناسایی سیستم،  یکی از دروس تخصصی اختیاری ۳ واحدی از چارت درسی مهندسی کنترل است. سه مرحله مهم در شناسایی عبارتند از ۱٫ جمع آوری داده ورودی و خروجی از فرآیندی که سعی به مدل کردن آن را داریم. ۲٫ انتخاب یک ساختار مناسب ۳٫ تنظیم پارامترهای مدل به طوری که خروجی  حاصل از مدل شبیه به خروجی سیستم حقیقی باشد. با توجه به اهمیت این درس و کاربردهای آن در مهندسی کنترل و توجه به این نکته که اغلب منابع مناسب و آموزش جامعی در مورد این درس صورت نمی گیرد، هدف متلب یار تهیه مجموعه ای کامل است که نکات ذیل در آن گنجانده شده باشد،به طوری که کاربر بعد از آشنایی و تسلط با مفاهیم درس و برطرف شدن نیاز درسی اش، بتواند به صورت کاربردی و پروژه محور هم از این مجموعه آموزشی استفاده لازم را داشته باشد

هدف از ضبط این دوره :

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

در صورتی که توضیحات نوشته، دموی آموزش و لینک های ارزیابی پاسخگوی سوالات شما در مورد این دوره آموزشی نمی باشد و نیاز به مشاوره بیشتری دارید لطفا این فرم را تکمیل کرده و در ساعات اداری منتظر تماس همکاران ما باشید.

دانشجویار: بزرگترین مرجع فیلم های آموزش برنامه نویسی

www.daneshjooyar.com

گردشگری: جامع ترین بانک اطلاعاتی کشور

www.gardeshgari724.com

در آپارات وارد شوید تا ویدیوهای و کانال‌های بهتری بر اساس سلیقه شما پیشنهاد شود
وارد شوید

آهنگ احساسی و غمگین


“آینده در دستان شماست

پروژه درس شناسایی سیستم با متلب

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

پروژه درس شناسایی سیستم با متلب
پروژه درس شناسایی سیستم با متلب
10

اینها رو بخوان سالم بمان :

پاسخی بگذارید