اینها رو بخوان سالم بمان :
کمبود ویتامین دی و اقدام به بارداری
کمبود ویتامین دی و اقدام به بارداری

زمینه و هدف: کمبود ویتامین دی در طی بارداری و در حین زایمان امری شایع است. یافتههای اخیر نشان میدهد که کمبود ویتامین دی مادر با برخی پیامدهای سوء بارداری مرتبط است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین سطوح پایین ویتامین دی سرم مادر با برخی پیامدهای سوء بارداری نظیر: پره اکلامپسی، دیابت بارداری، واژینوز باکتریال و عمل سزارین طراحی شده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که با استفاده از مطالعات مشاهدهای )مطالعات توصیفی و تحلیلی( انگلیسی زبان با متن کامل که در ده سال اخیر ) 2014-2000 ( به انجام رسیده و در پایگاههایی نظیر: PubMed, Scopus, Google Scholar, Iranmedex, Science Direct, SID ایندکس شده است به انجام رسید.
نتایج: 25 مقاله استخراج شده از 168 مطالعه در رابطه با D (OH) 25 و پیامدهای سوء بارداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطوح پایین سرمی D (OH) 25 در بارداری عامل خطری برای ابتلا به پره اکلامپسی، واژینوز باکتریال و عمل سزارین است که در رابطه با پره اکلامپسی این توافق در سه ماهه دوم و سوم متمرکز است ولی در رابطه با احتمال خطر ابتلا به دیابت بارداری در کل مطالعات توافق یکسانی دیده نمیشود.
نتیجه گیری: برخی پیامدهای بارداری ممکن است با سطوح پایین سرمی D (OH) 25 مادر مرتبط باشد، بنابراین انجام مطالعات بیشتر از قبیل
کارآزماییهای بالینی به منظور بررسی تاثیر مکمل یاری و غربالگری بر پیامدهای مادری و نوزادی مورد نیاز است.


 

 

URL: http://journal.fums.ac.ir/article-1-848-fa.html

کمبود ویتامین دی و اقدام به بارداری
کمبود ویتامین دی و اقدام به بارداری
10

اینها رو بخوان سالم بمان :

دیدگاهتان را بنویسید