دسته‌ها
دارو

عفونت مثانه در کودکان دختر

9

دسته‌ها
دارو

عفونت مثانه در کودکان دختر

9

دسته‌ها
دارو

عفونت ادرار کودک دختر

  عـــفـــونتــــهای  ادرار عفونت ادراري در نوزادان عفونت ادرار کودک دختر   از آنجائی که عــفـونتهای ادراری در نوزادان (( از روز اول تولد تا 29 روزگی را دوران نوزادی گويند = يکماه اول زندگی )) با بقيه دوران زندگی متفاوت است و عفونت در اين دوران بايد بسيار مهم تلقی شود لذا ابتدا در […]

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراري در كودكان درمان

9

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراری در کودکان و درمان

9

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراري نوزاد دختر

  عـــفـــونتــــهای  ادرار عفونت ادراري در نوزادان عفونت ادراري نوزاد دختر   از آنجائی که عــفـونتهای ادراری در نوزادان (( از روز اول تولد تا 29 روزگی را دوران نوزادی گويند = يکماه اول زندگی )) با بقيه دوران زندگی متفاوت است و عفونت در اين دوران بايد بسيار مهم تلقی شود لذا ابتدا در […]

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراری کودک دختر

9

دسته‌ها
دارو

عفونت ادرار کودکان دختر

9

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراری کودکان و درمان آن

9

دسته‌ها
دارو

عفونت ادراری کودکان و درمان آن

9