دسته‌ها
دارو

عوارض خوردن تاتوره

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است مقدمه و هدف: با توجه به تغييرات سيستم عصبي مرکزي به دنبال مصرف مزمن مرفين که منجر به وابستگي و اعتياد مي گردد. همچنين به علت عدم درمان قطعي يا نبود فرايندهاي پيشگيري براي ايجاد وابستگي به مواد مخدر، و از طرفي با توجه به […]

دسته‌ها
دارو

عوارض مصرف تاتوره

نشانه‌های سجاوندی عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است مقدمه و هدف: با توجه به تغييرات سيستم عصبي مرکزي به دنبال مصرف مزمن مرفين که منجر به وابستگي و اعتياد مي گردد. همچنين به علت عدم درمان قطعي يا نبود فرايندهاي پيشگيري براي ايجاد وابستگي به مواد مخدر، و از طرفي با توجه به […]